INFORMACJE

Oprogramowanie Galactica może być zestawione z kilku dostępnych elementów. Poniższy schemat obrazuje główne składniki tego systemu. Poszczególne funkcje opisane są w kolejnych zakładkach:

  • Elementy podstawowe - oferty, firmy, zamówienia, zlecenia, technologie, konstrukcje
  • Produkcja - zarządzanie produkcją, przewodniki produkcyjne, rejestracja zdarzeń produkcyjnych, kontrola jakości
  • Zasoby - zasoby, listy wyboru, ludzie, maszyny, materiały, magazyny
  • Raporty - standardowe zestawienia i dedykowane raporty
  • Pozostałe elementy - powiadomienia, tablica informacyjna, dzienniki zdarzeń, kalendarz, użytkownicy, uprawnienia
 
 
Schemat systemu produkcyjnego


System Galactica URSA został stworzony w oparciu o interfejs aplikacji internetowych Galactica, co czyni go system, który może być łatwo i tanio rozwijany o kolejne funkcjonalności.

Jeśli natomiast posiadają Państwo już oprogramowanie EPR, które realizuje zadania dostępne w Galactica URSA to można podjąć próbę zintegrowania dwóch systemów lub wyłączenia danego elementu z wdrożenia, np. w zakresie systemu magazynowego.

 

ELEMENTYPODSTAWOWE

Baza klientów. Baza ta składa się z tzw. metryk, w których gromadzone są dane dotyczące klienta oraz osób kontaktowych ze strony klienta. Baza ta jest wykorzystywana przez system w kolejnych opcjach. Klientem jest zarówno zewnętrzne przedsiębiorstwo dokonujące zamówienia produktu, ale także wydział przedsiębiorstwa.

Baza ofert. Umożliwia ewidencję ofert przygotowywanych dla zleceniodawców, określenie statusu, podstawowych informacji dotyczących terminu, kosztu, osoby, która przygotowała ofertę. W kartotece oferty można dopiąć także dowolną liczbę plików/dokumentów związanych z ofertą oraz szybko przejść do danych zamawiającego lub zamówienia.

Moduł ewidencji zamówień. Moduł ten umożliwia gromadzenie danych dotyczących poszczególnych zamówień w indywidualnych metrykach zamówień. Każde nowe zamówienie jest oddzielnym procesem w systemie i posiada swoją własną metrykę. Moduł zamówień będzie zintegrowany z modułem zleceń. Możliwe będzie przejście od zamówienia do szczegółów zlecenia i odwrotnie. Możliwe będzie określenie/ustawienie warunków zamykania zleceń.

Zlecenia produkcyjne. Jeden z głównych elementów systemu, od którego rozpoczyna się wprowadzanie danych na podstawie których prowadzona jest produkcja. Każde zlecenie może zawierać dowolną liczbę pozycji zleceń określających składniki zamówienia. Do zleceń projektowana jest technologia, opcjonalnie definiowana konstrukcja i materiałówka. Kompletne, wprowadzone zlecenie jest podstawą uruchomienia produkcji. Zlecenie może mieć opcjonalnie zdefiniowaną wymaganą kontrolę jakości, listę zakupów oraz załączniki w postaci plików (związanych ze zleceniem).

Kreator technologii wykonywania zleceń. Kreowanie technologii wykonania zlecenia polega na: definicji pozycji karty technologicznej (poszczególne wyroby wchodzące w skład zlecenia) oraz zestawu operacji/zabiegów do wykonania w ramach poszczególnych pozycji z uwzględnieniem czasów. Moduł zawiera również bazę operacji technologicznych, dzięki której możemy przyspieszyć definicję nowych technologii.

Konstrukcja. Ewidencja dokumentacji konstrukcyjnej dla zlecenia z możliwością podpięcia plików dokumentacji lub wskazania katalogu sieciowego przechowujące pliki.

 

PRODUKCJA

Moduł produkcji. Zdefiniowane technologie i zatwierdzone do wykonania, pobierane są do produkcji. Moduł podzielony jest na produkcję: planowaną, w toku i zrealizowaną, co ułatwia przegląd wykonywanych działań. Z poziomu modułu możliwe jest drukowanie dokumentacji produkcyjnej, w tym przewodników produkcyjnych.

Rejestracja czasu pracy. Na produkcji wykorzystywane są wydrukowane przewodniki opatrzone kodem kreskowym. Każdy pracownik, który rozpoczyna, wstrzymuje lub kończy daną/kolejną operację technologiczną, zobligowany jest do odnotowania tej operacji w systemie. Dokonuje się tego za pośrednictwem stanowiska komputerowego zlokalizowanego na produkcji i wyposażonego w czytnik kodów. W razie zniszczenia przewodnika możliwe jest jego ponowne wydrukowanie.

Rejestracja pracy przy braku zlecenia. Częstym przypadkiem na produkcji jest konieczność wykonania operacji, na którą nie mamy przewodnika, np. tzw. zlecenia serwisowe (ostrzenie narzędzia itp). System posiada kreator, za pomocą którego możemy po kilku kliknięciach otrzymać przewodnik na taką jedną operację. Pracownicy dalej postępują wg określonej procedury.

Zlecenia, operacje na zewnątrz. Często jest tak, że poszczególna operacja technologiczna może być wykonywana na innym wydziale przedsiębiorstwa lub nawet w kooperacji. Dzięki odpowiedniej konfiguracji przewodnika, pracownik odnotowuje start operacji jako wysyłkę detali do obróbki na zewnątrz oraz po powrocie. Do rozliczeń pobierany jest nie rzeczywisty czas, lecz technologiczny, a wszystkie takie zewnętrzne operacje można monitorować za pomocą specjalnego panelu.

Kontrola jakości. Do wybranych zleceń możemy zdefiniować opcjonalnie kontrolę jakości. Możemy wprowadzić zarówno samo zdarzenie kontroli, określić jej zakres, termin, a także opcjonalnie szczegółowy harmonogram pomiarów i sprawdzeń kontrolnych. Oprócz tych danych zawsze możemy podpiąć dokumenty w postaci plików (np. arkusz kalkulacyjny).

 

ZASOBY

Baza maszyn i stanowisk roboczych. Baza ta zawiera informacje o dostępnych stanowiskach i związanych z nimi pracownikami. Prócz danych identyfikacyjnych definiowana jest nominalna produktywność stanowiska. Baza posiada strukturę otwartą umożliwiającą definiowanie nowych elementów. Zdefiniowane tutaj stanowiska są użyte przy definicji technologii.

Baza pracowników. Tutaj definiujemy pracowników, którzy korzystają z systemu oraz tych, których wyłącznie odnotowują zdarzenia produkcyjne. Każdy pracownik jest przypisany do stanowiska i profesji, posiada zdefiniowany kod identyfikacyjny, dzięki któremu jest możliwa identyfikacja za pomocą kodów kreskowych.

Dostępności zasobów. Z bazą maszyn i pracowników związana jest definicja dostępności określonych zasobów. Możliwe jest wprowadzenie niedostępności pracownika (np. z powodu choroby, urlopu, szkolenia) lub dostępności w wyniku zaplanowanych nadgodzin. Podobnie jest z maszynami, możemy zdefiniować dodatkowe godziny pracy oraz zaplanować przestoje związane z remontem lub awarią. Te informacje są wykorzystywane w planowaniu produkcji.

Operacje technologiczne. Słownik, dzięki któremu szybciej wprowadza się technologie do systemu. W bazie można zdefiniować grupy oraz poszczególne operacje, ich treść, a także domyślny czas TPZ i TJ, który na etapie tworzenia technologii może być dostosowany, podobnie jak treść operacji.

Materiały i magazyny. W bazie materiałów można zdefiniować dowolną strukturę hierarchiczną oraz rozmieścić w niej kartoteki poszczególnych materiałów. Kartoteka materiału umożliwia wprowadzenie szczegółowych informacji o materiale. W module magazynowym definiuje się magazyny, na których można operować stanem poszczególnych materiałów generując dokumenty magazynowe.

Listy wyboru. Prawie każda lista wyboru umieszczona na kartotekach danych jest edytowalna, dzięki temu możemy dopasować ich zawartość do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa.

Przeglądarka dokumentów. Wiele kartotek systemu posiada zakładkę "Załączniki", do której można dodawać dowolne pliki związane z obiektem. Przeglądarka umożliwia użytkownikom centralne wyszukiwanie i otwieranie dokumentów dodanych do systemu.

 

RAPORTY

Moduł raportowy. Umożliwia tworzenie zestawień tabelarycznych związanych z przetwarzanymi danymi. Kreator umożliwia zapisywanie wybranych tzw. szablonów raportów (kryteriów wyszukiwania) oraz ich uruchamianie na żądanie podczas pracy w systemie. Raporty, m.in. umożliwiają: śledzenie postępu w realizacji zleceń, nadzorowanie i alarmowanie zleceń przedterminowych, diagramów zleceń. Możliwe jest: sortowanie zestawień wg: cech, zleceń, nazwisk itp. Możliwe jest również monitorowanie w postaci % wykorzystania/obciążenia maszyn, grup maszyn, pracowników, całej narzędziowni. Możliwość przeglądania powyższych danych dla: grup maszyn, konkretnych zleceń, dla całej narzędziowni, dla wybranego pracownika narzędziowni. Zakłada się również generowanie tzw. list operacji, z uwagi na proces realizacji: przewidziane do wykonania, w trakcie wykonywania, wykonane.

Raporty użytkownika. Na etapie wdrożenia, a także w okresie eksploatacji systemu możliwe jest tworzenie dodawania kolejnych nowych raportów. Praktycznie wszystkie dane zapisywane w bazie danych mogą zostać ujęte w dowolnych raportach. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń co do ich zakresu danych, warunków filtracyjnych czy widoku i układu informacji. Podobnie wygląda sprawa, jeśli chodzi o formę prezentacji raportów. Możliwe są różne środki wizualizacji, od najprostszych typu: plik tekstowy (TXT), plik arkusza kalkulacyjnego (XLS), dokument HTML po bardziej złożone formy włączając graficzne dokumenty HTML i PDF, wykresy, diagramy, prezentacje FLASH.

Raporty analityczne. Raporty, które tylko prezentują dane lub dokonują prostych operacji związanych z sumowaniem, podliczaniem, uśrednianiem, itp. tworzone są za pomocą kreatora raportów. Jednak w drodze prac wdrożeniowych możliwe jest także zamówienie raportów definiowalnych w systemie, za pomocą których można zrealizować dowolne zadania związane z przetwarzaniem danych, stosowaniem algorytmów obliczeniowych, generowania rozmaitych wskaźników.

 

POZOSTAŁE

Zarządzanie użytkownikami aplikacji. Definicja kont użytkowników systemu wraz z bazą danych osób posiadających dostęp do aplikacji. Ustawienie związane z poziomami uprawnień, co do funkcji w systemie. Czasowe włączanie i wyłączanie dostępu do aplikacji. Lista zalogowanych użytkowników, historia (statystyka) korzystania z aplikacji przez użytkowników. Zakłada się następujące grupy użytkowników: - dla modułu zamówień: administratorzy, użytkownicy, przeglądający; - dla modułu zleceń: administrator, kierownik, planista, technolog, lider, pracownik. Dla pracowników przewiduje się uproszczony interfejs z możliwością łatwego dostępu do danych związanych ze stanowiskiem pracy.

Moduł wielojęzyczności interfejsu aplikacji. Każda etykieta występująca w aplikacji może zostać przetłumaczona na dowolny język. Moduł zawiera dostęp do bazy danych etykiet i udostępnia funkcje do jej edycji (modyfikacji). Praca w danym profilu językowym wybierana będzie podczas logowania do aplikacji. Dane wprowadzane do systemu mogą być tylko w jednym wybranym języku.

Generator powiadomień email. Dopuszcza się wysyłanie dowolnych powiadomień emaila z wybranych elementów aplikacji (do ustalenia podczas tworzenia aplikacji). Generator poza tym posiada dziennik wysłanych powiadomień i listę powiadomień nie wysłanych i oczekujących.

Dziennik zdarzeń wraz z archiwum. Podczas pracy z systemem zapisywane są tzw. logi, informacje o działalności użytkownika w aplikacji. Informacja składa się z takich elementów jak: kto? kiedy? co robił? Opis zdarzeń ma charakter ogólny związany z rodzajem zadziałania. Inne - system będzie umożliwiał drukowanie dokumentacji warsztatowej zleceń, - system będzie identyfikował dokumenty, za pomocą kodów kreskowych drukowanych na dokumentacji przy użyciu czytników, - system będzie identyfikował pracowników korzystających z aplikacji po unikatowym identyfikatorze, - metryki: zamówienia i zlecenia będą posiadały możliwość dołączania tzw. załączników w postaci plików.

Kalendarz. Elektroniczny kalendarz umożliwiający wprowadzanie oraz planowanie zdarzeń związanych z obsługą zamówień i zleceń.